I love math http://lifemeansmath.mihanblog.com 2020-10-21T19:02:47+01:00 text/html 2011-10-27T19:22:28+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون اعداد چند ضلعی http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/25 <P dir=rtl><STRONG>اعداد چند ضلعی</STRONG> عددهایی هستند، که با شکل چند ضلعی‌های منتظم ارتباط ویژه‌ای دارند. ارتباط ویژه‌ای دارند.خواص ریاضی اعداد چند ضلعی، با مطالعه‌ی این اشکال کشف شده‌اند. بحث در مورد عددهایی که به صورت چند ضلعی هستند، شیرین اما مفصل است. ما در اینجا سعی می کنیم. شما را باعددهای چند ضلعی آشنا کنیم ، و در مورد برخی از آنها نیز فقط به یک خاصیت اشاره کنیم. </P> <P dir=rtl><BR><B>الف ـ عددهای مثلثی: </B>اگر چند دکمه یکسان داشته باشید، می توانید آنها را کنار هم طوری قرار‌دهیدکه تشکیل یک مثلث متساوی‌الاضلاع دهند. به طوری که در سطر اول جدول مشاهده می‌کنید، در هر کدام از این مثلث ها فقط یک دکمه در راس قرار‌دارد در هر یک از سطرهای پایین نیز، هر سطر یک دکمه بیشتر از سطر بالای خود دارد. پس شمار دکمه‌های به کار رفته در آنها را، چپ به راست، می‌توان چنین به دست آورد:...،(5+2+۳+۲+4)،(4+2+۲+3)،(1+۲+3)،(1+2)،(۱) و حاصل هر یک از آن ها نیز عدد مثلثی نام دارد.</P> <P dir=rtl>پس سری اعداد مثلثی چنین خواهد‌بود: &nbsp;۷۸،۶۶،۵۵،۴۵،۳۶،۲۸،۲۱،۱۵،۱۰،۶،۳،۱،...</P> <P dir=rtl>&nbsp;در اینجا اگر شمار دکمه‌های واقع در یک ضلع مثلث معلوم باشد، تعیین مجموع دکمه‌های آن ساده است. کافی خواهد‌بود، که آن را با تمام اعداد طبیعی متوالی کوچکتر از خود جمع کنیم. مثلاً اگر تعداد دکمه‌ها در یک ضلع ۵ تا باشد، شمارکل دکمه‌ها۱+۲+۳+۴+۵ یعنی ۱۵تا خواهد‌بود.</P> <P dir=rtl><BR><B>ب ـ عددهای مربعی: </B>این بار دکمه‌ها را در سطرها و ستونهای مساوی کنار هم قرار می‌دهیم. تا یک مربع تشکیل شود .با توجه به شکلهای مربوطه معلوم می‌گردد. که تعداد دکمه‌ها در آن ها به ترتیب مساوی باتوان دوم اعداد طبیعی ۱و ۲و ۳و ۴و ... خواهد‌بود. در اینجا، با معلوم بودن شمار دکمه‌ها در یک ضلع، تعداد کل آنها در مربع معلوم خواهد بود. و اعداد مربعی عبارت از توان دوم اعداد طبیعی متوالی است، که عبارتند از: ۱۲۱،۱۰۰،۱۱۷،۹۲،۷۰،۵۱،۳۵،۲۲،۱۲،۵،۱،۱۴۴،...</P> <P dir=rtl>&nbsp;<B>ج- عددهای به صورت پنج ضلعی :</B> با یک نظر به سومین سطر از جدول متوجه می شوید که اعداد مخمسی نیز عبارتند از: ۱،5،12،22،35،51،70،92،117،145،176، ... ریاضیدانان محاسبه کرده‌اند، که در اینجا نیز با معلوم بودن شمار دکمه‌ها در یک ضلع، تعداد دکمه‌های به کار رفته درکل آن معلوم می‌گردد، کافی است، شمار دکمه‌هایی را که در یک ضلع واقعند، به توان دوم برسانید، و آن را با تمام اعداد طبیعی و متوالی پایین‌تر از خود جمع کنید. مثلاً محاسبه‌ی دکمه‌های به کار رفته در آخرین پنج ضلعی جدول چنین است: ۱+۲+۳+۴+۵۲، که مساوی ۳۵می‌شود. و هر گاه بخواهیم یک عدد مخمسی پیدا کنیم، که یک ضلع شامل ۸ واحد شود، باید چنین کنیم: ۱+۲+۳+۴+۵+۶+۷+۸۲که حاصل ۹۲می‌شود.</P> <P dir=rtl align=right><BR><B>د- اعداد شش ضلعی:</B> اعداد شش ضلعی نیز با توجه به شکل عبارتند از:</P> <P dir=rtl align=center><BR>...، ۲۳۱،۱۹۰،۱۵۳،۱۲۰،۹۱،۶۶،۴۵،۲۸،۱۵،۶،۱</P> <P dir=rtl align=right><BR>&nbsp;&nbsp; در اینجا نیز هر عدد به صورت شش ضلعی، برابر است، با تعداد واحدهای آن در یک ضلع، به اضافه‌ی چهار برابر عدد مثلثی ردیف قبل از آن. به عنوان مثال، در آخرین شکل مربوط به شش ضلعی، در یک ضلع ۵ دکمه وجود‌دارد. و می‌‌دانیم که چهارمین عدد‌مثلثی ۱۰ است. پس می‌توان نوشت: ۱۰×۴+۵، که نتیجه ۴۵دکمه می‌‌شود. حالا شما می‌دانید که مثلاً عدد شش ضلعی ۲۳۱ چگونه به دست آمده است.</P> <P dir=rtl><BR><B>ه-</B> <B>عددهای هفت ضلعی و هشت ضلعی:</B> اکنون نوبت شماست، که با توجه به اعداد چند ضلعی قبلی، اولاّ طرز تشکیل اعداد مربوط به آنها را معین کنید. ثانیاّ با معلوم بودن تعداد واحدهای یک ضلع از هر کدام چند ضلعی مربوط به آن را هم بیابید.</P> text/html 2011-10-27T19:20:38+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون اعداد چند ضلعی http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/24 <P dir=rtl><STRONG>اعداد چند ضلعی</STRONG> عددهایی هستند، که با شکل چند ضلعی‌های منتظم ارتباط ویژه‌ای دارند. ارتباط ویژه‌ای دارند.خواص ریاضی اعداد چند ضلعی، با مطالعه‌ی این اشکال کشف شده‌اند. بحث در مورد عددهایی که به صورت چند ضلعی هستند، شیرین اما مفصل است. ما در اینجا سعی می کنیم. شما را باعددهای چند ضلعی آشنا کنیم ، و در مورد برخی از آنها نیز فقط به یک خاصیت اشاره کنیم. </P> <P dir=rtl><BR><B>الف ـ عددهای مثلثی: </B>اگر چند دکمه یکسان داشته باشید، می توانید آنها را کنار هم طوری قرار‌دهیدکه تشکیل یک مثلث متساوی‌الاضلاع دهند. به طوری که در سطر اول جدول مشاهده می‌کنید، در هر کدام از این مثلث ها فقط یک دکمه در راس قرار‌دارد در هر یک از سطرهای پایین نیز، هر سطر یک دکمه بیشتر از سطر بالای خود دارد. پس شمار دکمه‌های به کار رفته در آنها را، چپ به راست، می‌توان چنین به دست آورد:...،(5+2+۳+۲+4)،(4+2+۲+3)،(1+۲+3)،(1+2)،(۱) و حاصل هر یک از آن ها نیز عدد مثلثی نام دارد.</P> <P dir=rtl>پس سری اعداد مثلثی چنین خواهد‌بود: &nbsp;۷۸،۶۶،۵۵،۴۵،۳۶،۲۸،۲۱،۱۵،۱۰،۶،۳،۱،...</P> <P dir=rtl>&nbsp;در اینجا اگر شمار دکمه‌های واقع در یک ضلع مثلث معلوم باشد، تعیین مجموع دکمه‌های آن ساده است. کافی خواهد‌بود، که آن را با تمام اعداد طبیعی متوالی کوچکتر از خود جمع کنیم. مثلاً اگر تعداد دکمه‌ها در یک ضلع ۵ تا باشد، شمارکل دکمه‌ها۱+۲+۳+۴+۵ یعنی ۱۵تا خواهد‌بود.</P> <P dir=rtl><BR><B>ب ـ عددهای مربعی: </B>این بار دکمه‌ها را در سطرها و ستونهای مساوی کنار هم قرار می‌دهیم. تا یک مربع تشکیل شود .با توجه به شکلهای مربوطه معلوم می‌گردد. که تعداد دکمه‌ها در آن ها به ترتیب مساوی باتوان دوم اعداد طبیعی ۱و ۲و ۳و ۴و ... خواهد‌بود. در اینجا، با معلوم بودن شمار دکمه‌ها در یک ضلع، تعداد کل آنها در مربع معلوم خواهد بود. و اعداد مربعی عبارت از توان دوم اعداد طبیعی متوالی است، که عبارتند از: ۱۲۱،۱۰۰،۱۱۷،۹۲،۷۰،۵۱،۳۵،۲۲،۱۲،۵،۱،۱۴۴،...</P> <P dir=rtl>&nbsp;<B>ج- عددهای به صورت پنج ضلعی :</B> با یک نظر به سومین سطر از جدول متوجه می شوید که اعداد مخمسی نیز عبارتند از: ۱،5،12،22،35،51،70،92،117،145،176، ... ریاضیدانان محاسبه کرده‌اند، که در اینجا نیز با معلوم بودن شمار دکمه‌ها در یک ضلع، تعداد دکمه‌های به کار رفته درکل آن معلوم می‌گردد، کافی است، شمار دکمه‌هایی را که در یک ضلع واقعند، به توان دوم برسانید، و آن را با تمام اعداد طبیعی و متوالی پایین‌تر از خود جمع کنید. مثلاً محاسبه‌ی دکمه‌های به کار رفته در آخرین پنج ضلعی جدول چنین است: ۱+۲+۳+۴+۵۲، که مساوی ۳۵می‌شود. و هر گاه بخواهیم یک عدد مخمسی پیدا کنیم، که یک ضلع شامل ۸ واحد شود، باید چنین کنیم: ۱+۲+۳+۴+۵+۶+۷+۸۲که حاصل ۹۲می‌شود.</P> <P dir=rtl align=right><BR><B>د- اعداد شش ضلعی:</B> اعداد شش ضلعی نیز با توجه به شکل عبارتند از:</P> <P dir=rtl align=center><BR>...، ۲۳۱،۱۹۰،۱۵۳،۱۲۰،۹۱،۶۶،۴۵،۲۸،۱۵،۶،۱</P> <P dir=rtl align=right><BR>&nbsp;&nbsp; در اینجا نیز هر عدد به صورت شش ضلعی، برابر است، با تعداد واحدهای آن در یک ضلع، به اضافه‌ی چهار برابر عدد مثلثی ردیف قبل از آن. به عنوان مثال، در آخرین شکل مربوط به شش ضلعی، در یک ضلع ۵ دکمه وجود‌دارد. و می‌‌دانیم که چهارمین عدد‌مثلثی ۱۰ است. پس می‌توان نوشت: ۱۰×۴+۵، که نتیجه ۴۵دکمه می‌‌شود. حالا شما می‌دانید که مثلاً عدد شش ضلعی ۲۳۱ چگونه به دست آمده است.</P> <P dir=rtl><BR><B>ه-</B> <B>عددهای هفت ضلعی و هشت ضلعی:</B> اکنون نوبت شماست، که با توجه به اعداد چند ضلعی قبلی، اولاّ طرز تشکیل اعداد مربوط به آنها را معین کنید. ثانیاّ با معلوم بودن تعداد واحدهای یک ضلع از هر کدام چند ضلعی مربوط به آن را هم بیابید.</P> text/html 2011-10-21T16:04:28+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com Sahar معما! http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/23 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>چهار نفر در یک طرف رودخانه ای هستند و می خواهند به طرف دیگر بروند. شب است و برای عبور باید چراغی با خود داشته باشند. پل سسته و بیشتر از دو نفر نمی تونند روی اون بایستند. دو نفر می روند و یک نفر از آن دو چراغ رو برمی گردونه. یک نفر در </SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۱</SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> ثانیه راه رو می پیماید، دیگری در </SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۲</SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>، سومی در </SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۵</SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> و آخرین نفر در </SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۱۰</SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> ثانیه به سوی دیگر پل می رود. اون ها </SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>۱۸</SPAN></SPAN><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> ثانیه فرصت دارند. طوفانی در راهه و فرصتی باقی نیست.</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR><SPAN class=apple-style-span>چه کار کنند تا همه به سمت دیگر پل بروند</SPAN> </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام به همگی!</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal>هه هه هه!همه اول سلام میكنن من آخر!!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal>خوب حالا نظر یادتون نره!</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal>بای بای!<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> text/html 2011-09-19T09:28:56+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون استاد http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/22 <P align=right>اینم استاد مون</P> <P align=right><IMG alt="" hspace=0 src="http://elearning.roshd.ir/samirayan/img/welcome.jpg" align=baseline border=0></P> text/html 2011-09-19T09:17:34+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون اجسام فضایی یا چند وجهی منتظم http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/21 <P>&nbsp;</P> <P dir=rtl> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD> <P align=justify><IMG alt=img/daneshnameh_up/b/bd//Shekl_fazaei1.jpg src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/b/bd//Shekl_fazaei1.jpg"></P></TD> <TD> <P align=justify><IMG alt=img/daneshnameh_up/1/12//Shekl_fazaei3.jpg src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/1/12//Shekl_fazaei3.jpg"></P></TD> <TD> <P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=justify><IMG alt=img/daneshnameh_up/3/37//Shekl_fazaei6.jpg src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/3/37//Shekl_fazaei6.jpg"></P></TD> <TD> <P align=justify><IMG alt=img/daneshnameh_up/2/28//Shekl_fazaei7.jpg src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/2/28//Shekl_fazaei7.jpg"></P></TD> <TD> <P align=justify>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P><BR><IMG alt=img/daneshnameh_up/e/e7//Shekl_fazei5.jpg src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/e/e7//Shekl_fazei5.jpg"><IMG alt=img/daneshnameh_up/6/6a//Shekl_fazaei4.jpg src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/6/6a//Shekl_fazaei4.jpg"></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> text/html 2011-08-30T09:17:55+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون عدد طلایی http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/20 <DIV id=postbody><FONT color=#ff99ff><FONT size=5>نسبت طلایی یا عدد طلایی چیست؟؟؟؟</FONT> </FONT> <P></P> <P><FONT color=#ff99ff size=4>نخستین اشاره</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>دنیای اعداد بسیار زیباست و شما می توانید در آن شگفتی ها و زیبایی های زیادی را بیابید. یکی از این اعداد که سابقه ی آشنایی بشر با آن٬به هزار سال پیش</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>می رسد٬ عددی است که ما هم اکنون از آن به عنوان «نسبت طلایی(Golden Ratio)»یا «عدد طلایی(Golden number)»نام می بریم.این عدد تقریبا مساوی </FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>۶۱۸/۱ و دارای خواص و ویژگی های جالبی است که در این نوشتار به اختصار بعضی از این ویژگی می رسیم.</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>اجسام و اشیائی که با این نسبت ساخته می شوند دارای تقارن وزیبایی خاصی هستند که از نظر چشم انسان بسیار زیبا جلوه گر می شود.جالب است بدانید در طبیعت نیز مواردی بسیار زیادی یافت می شود که این نسبت در شکل ظاهری آنها رعایت شده است٬مثل برگ درختان٬بال های پروانهپوسته مار پیچی حلزون و....</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff size=3><IMG height=124 alt="نسبت طلایی در بال های پروانه" src="http://www.microrayaneh.com/Articles/Aimages/butterfly.jpg" width=264 border=0></FONT></P> <P><FONT size=3></FONT><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff size=5>نسبت عدد طلایی در بدن انسان</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>دانشمندان گذشته از نسبت عدد طلایی استفاده های زیادی کرده اند.به عنوان مثال لئوناردو داوینچی در ترسیم نقاشی معروف خود از بدن انسان از عدد طلایی بهره گرفته است.</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>در بدن انسان مثال های بسیار فراوانی از عدد طالیی وجود دارد.در نسبت M/mیک نسبت طلایی است که در جای جای بدن انسان می توان دید. به عنوان مثال:</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>نسبت قد انسان به فاصله ناف تا پاشنه پا</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>نسبت فاصله نوک انگشتان تا آرنج به فاصله موچ تا آرنج</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>نسبت فاصله شانه تا بالای سر به اندازه سر</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>نسبت فاصله ناف تا بالای سر به فاصله شانه تا بالای سر</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>نسبت فاصله ناف تا زانو به فاصله زانو تا پشت پا</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>اینها تنها چند مثال از نسبت طلایی در بدن انسان است که بدن انسان را در زیبایی در حد کمال خود می رساند.</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff size=5>مستطیل طلایی</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>مستطیلی وجود دارد که بر مبنای عدد طلایی کار می کند.این مستطیل به مستطیل طالیی معروف است.در زمان قدیم هنرمندان&nbsp;یونانی به خوبی ریاضی دانان٬مستطیل را بع زیبایی می شناختند که از نظر هنری عرض ۱ و طول&nbsp;x داشت٬در این مستطیل هر وقت مربهی به ضلع ۱ جداکنند&nbsp;باز همان مستطیل با همان نسبت های مستطیل اصلی باقی می ماند.</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>چون مستطیل جدید عرضx-1 و طول ۱ دارد و چون نسبت ضلع های دو مستطیل با هم برابر است پس داریم:</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>حالا اکر در معادله بالا بر حسب x حل کنیم٬ریشه مثبت معادله همان عدد طلایی است.</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.maskanmag.com/photos/19+1/tala-3.jpg" align=baseline border=0></FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=5>نسبت طلایی در طبیعت</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=3>به اشکال شبیه چشم روی بدن پروانه علامت گذاری شده است٬توجه کنید٬نسبت فواصل طولی و عرضی این علائم یک نسبت طلایی است.</FONT></P></DIV> <CENTER><FONT color=#ff99ff><IMG height=15 src="http://pichak.net/themes/06/03/image/m.png" width=450 border=0></FONT></CENTER> <DIV id=space><FONT color=#ff99ff></FONT></DIV> <DIV id=post> <DIV id=posttitle><A href="http://www.jerry21.blogfa.com/post-15.aspx"><FONT color=#ff99ff>هزار جزیره</FONT></A></DIV> <DIV id=postbody><FONT color=#ff99ff>هزار جزیره زنجیره ای از جزایر است که در رودخانه «سنت لارنس»و در مرز میان آمریما و کانادا واقع است و به گوشه شمال شرقی دریاچه«اونتاریو»متصل است.این جزایر به طول ۵۰مایل(۸۰کیلومتر)در امتداد کینگستون٬اونتاریو&nbsp;قرار دارد. </FONT> <P></P> <P><FONT color=#ff99ff>جزایر کانادایی مربوط به ایالت اونتاریو است و جزایر آمریکایی در ایالت نیویورک واقع است.تعداد این جزایر۱۸۷۶که مساحت بزرگترین آن ها ۱۰۰کیلومتر و کوچکترین آن ها تنها محل اقامت ۱ خانواده می باشد.</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=1>و اینک عکس هایی از این جزایر............</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff size=1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG height=168 alt="" src="http://www.valeh.net/upload/image/island/HillIslandBridge.jpg" width=491></FONT></P> <P><FONT size=1></FONT><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=1></FONT><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=1></FONT><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff><IMG height=182 alt="" src="http://www.valeh.net/upload/image/island/housand_island_chain_03.jpg" width=483></FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff><IMG height=171 alt="" src="http://www.valeh.net/upload/image/island/housand_island_chain_05.jpg" width=474></FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff><IMG height=214 alt="" src="http://www.valeh.net/upload/image/island/thousand_islands.jpg" width=468></FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff><IMG height=160 alt="" src="http://www.valeh.net/upload/image/island/housand_island_chain_04.jpg" width=472></FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff99ff></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff99ff><IMG height=216 alt="" src="http://www.valeh.net/upload/image/island/housand_island_chain_34.jpg" width=482></FONT><FONT color=#ff99ff><STRONG>نحوه محاسبه نسبت عدد طلائی <BR><BR></STRONG>پاره خطی را در نظر بگیرید و فرض کنید که آن را به گونه ای تقسیم کنیم که نسبت قسمت بزرگ به قسمت کوچک معادل نسبت کل پاره خط به قسمت بزرگ باشد. به شکل زیر توجه کنید:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff99ff><IMG height=79 alt="محاسبه عدد طلائی" src="http://www.microrayaneh.com/Articles/Aimages/GoldenNumber1.gif" width=276 border=0></FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff>اگر این معادله ساده (یعنی a2=a*b+b2 در شکل زیر) را حل کنیم (کافی است بجای b عدد یک قرار دهیم بعد a را بدست آوریم) به نسبتی معادل تقریبا 1.6180339887 خواهیم رسید.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff99ff><IMG height=22 src="http://www.microrayaneh.com/Articles/Aimages/GoldenNumber2.gif" width=107 border=0><BR><IMG height=48 src="http://www.microrayaneh.com/Articles/Aimages/GoldenNumber3.gif" width=442 border=0></FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff>عدد طلایی یا phi را می توان با رابطه زیر به عدد پی مربوط کرد:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff99ff><IMG height=48 alt="رابطه عدد پی با عدد طلائی" src="http://www.microrayaneh.com/Articles/Aimages/GoldenNumber3.gif" width=442 border=0></FONT></P> <P><BR><B><FONT color=#ff99ff>اشاره های بیشتر </FONT></B></P> <P><FONT color=#ff99ff>گفتیم اجسام و اشیایی که با این نسبت ساخته می شوند دارای تقارن و زیبایی خاصی هستند که از نظر چشم انسان بسیار زیبا جلوه گر می شوند. به همین دلیل بسیاری از طراحان و معماران دنیای قدیم از این نسبت در طراحی بناهای تاریخی استفاده کرده اند که معروف ترین آنها اهرام مصر است. &nbsp;مجموعه اهرام Giza در مصر که قدمت آنها به بیش از 2500 سال پیش از میلاد می رسد یکی از شاهکارهای بشری است که در آن نسبت طلایی بکار رفته است. (شکل زیر)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff99ff><IMG height=240 alt="اهرام مصر و نسبت طلایی" src="http://www.microrayaneh.com/Articles/Aimages/Pyramid.gif" width=320 border=0></FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff>مثلث قائم الزاویه ای که با نسبت های این هرم شکل گرفته شده باشد به مثلث قائم مصری یا Egyptian Triangle معروف شده است و نکته جالب اینکه نسبت وتر به ضلع کف هرم معادل با نسبت طلایی است. (البته این نسبت با عدد طلایی تنها در رقم پنجم اعشار اختلاف دارد یعنی چیزی حدود یک صد هزارم).<BR>باز توجه شما را به این نکته جلب می کنم که اگر معادله فیثاغورث را برای این مثلث قائم الزاویه بنویسم به معادله ای مانند phi2=phi+b2 خواهیم رسید که حاصل جواب آن همان عدد معروف طلایی خواهد بود. (معمولا" عدد طلایی را با phi نمایش می دهند: Φ)</FONT></P> <P><FONT color=#ff99ff>طول وتر برای هرم واقعی حدود 356 متر و طول ضلع مربع قاعده حدودا" معادل 440 متر می باشد بنابر این نسبت 356 بر 220 (معادل نیم ضلع مربع) برابر با عدد 1.618 خواهد شد. </FONT></P> <P><BR><FONT color=#ff99ff>کپلر (Johannes Kepler 1571-1630) ستاره شناس معروف نیز علاقه بسیاری به نسبت طلایی داشت. وی در این مورد می گوید: "هندسه دارای دو گنج بسیار با اهمیت می باشد که یکی از آنها قضیه فیثاغورث و دومی رابطه تقسیم یک پاره خط با نسبت طلایی می باشد. اولین گنج را می توان به طلا و دومی را به جواهر تشبیه کرد". <BR><BR>کپلر در مورد مثلثی که اضلاع آن به نسبت اضلاع مثلث مصری باشد زیاد تحقیق نمود و امروزه ما این مثلث را مثلث کپلر می نامیم. همچنین کپلر روابطی میان اجرام آسمانی و این نسبت طلایی پیدا کرد.<BR><BR>یونانی ها نیز برای زیبایی بناها، از عدد طلائی استفاده کرده اند. به عنوان مثال در بنای معروف پارتنون از این نسبت استفاده شده است. </FONT></P></DIV></DIV> text/html 2011-08-23T07:50:51+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون امتحانش كنید http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/19 <P>اینم یه چیز باحال امتحانش كنید</P> <P>سنتون رو ابتدا در13837وبعد در 73 ضرب كنید و نتیجش رو ببینید</P> <P>میدونم از نتیجش ماتتون برده<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/64.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></P> text/html 2011-08-23T07:44:57+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون جدول سودوكو http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/18 <P>&nbsp;</P> <P>بازم سلام اینم موضوعی كه عاشقشم جدول سودكو </P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.riazilog.com/wp-content/uploads/2007/08/image002.jpg" align=baseline border=0></P> <P><STRONG>تاریخچه:<BR></STRONG>سودوکو یا سادوکو&nbsp; مخفف عبارت ژاپنی “Suuji wa dokushin ni kagiru”&nbsp; به معنی عدد های بی تکرار است و نوعی جدول اعداد است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در کشورهای مختلف جهان بشمار می آید. سودوکو فقط یکی از نامهای این بازی است. در آمریکا این بازی به نام “number place “مشهور است. گفته می شود که این بازی ریشه در چین باستان دارد و در قرن ۱<A title=image۰۰۱.png href="http://www.riazilog.com/wp-content/uploads/2007/07/image001.png"></A>۷ میلادی به اتریش برده شد و بعد از آن به بقیه اروپا و آمریکا راه پیدا کرده، بعد از گذشت زمان های طولانی در دهه ی۸۰ میلادی در مجله های تفریحی ظاهر شد. اما در جایی دیگر نیز آمده است که نخستین جدول سودوکو را یک ریاضیدان اروپایی در قرن هجدهم طراحی کرده است .<BR>در سالهای گذشته این جدول کاربرد عمومی خود را برای سرگرمی&nbsp; پیدا کرده و خیلی ها را&nbsp; به خود معتاد کرده است.&nbsp; این روزها سودوکو سرگرمی بسیاری از مردم جهان شده است، کتاب های مجموعه این جدول ها نیز در نشریات کشورهای مختلف به چاپ می رسد و بسیاری از روزنامه های مترویی در کشور های غربی جدول سودوکو را در صفحات سرگرمی خود گنجانده اند. میزان محبوبیت این بازی رو به گسترش به میزانی است که نسخه های نرم افزاری این بازی برای تلفن های همراه رواج پیدا کرده و حتی مسابقه های تلویزیونی حل سودوکو در کوتاه ترین زمان ممکن به راه افتاده است. این بازی در نمایشگاه بین المللی بازی و سرگرمی آلمان به عنوان محبوب ترین و پرطرفدارترین بازی شناخته شده است و همچنین قانون بسیار ساده و روشنی دارد.</P> <P><STRONG>قوانین بازی:</STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;¼br&gt; سودوکو انواع مختلف ساده ، متوسط ، دشوار و خیلی دشوار دارد و بسته به تعداد خانه های خالی دشوارتر می شود. بازی سودوکو را از سه جنبه می توان طبقه بندی نمود. یکی از این جنبه ها مرتبط است با ساختار فیزیکی جدول و تعداد خانه های آن که حالات متفاوتی را در بر می گیرد. مورد دیگر با اعمال قوانین مختلف در بعضی از جداول گوناگون، البته بدون تغییر در قوانین پایه ای و بنیادین این بازی در ارتباط می باشد. در نهایت جنبه سوم رتبه بندی این بازی از درجه آسان تا دشوار می باشد.<BR>نوع متداول سودوکو در واقع نوعی جدول است که از ۹ ستون عمودی و ۹ ستون افقی تشکیل شده و کل جدول هم به ۹ بخش&nbsp; کوچکتر تقسیم میشود.<BR>حالا شما باید اعداد ۱ تا ۹ را در هر یک از جدول های کوچکتر بدون تکرار بنویسید، به صورتی که در هر ستون بزرگتر افقی یا عمودی هیچ عددی تکرار نشود . در واقع هم باید از تمام اعداد ۱ تا ۹ در همه ستون های عمودی و افقی استفاده کنید و هم باید مراقب باشید هیچ عددی تکرار نشود و در همه مربع های ۳ ستونی کوچکتر نیز به همین ترتیب همه اعداد ۱ تا ۹ بیاید و تکرار نشود. همیشه به عنوان راهنمایی چند عدد در جدول از قبل مشخص میشود تا بقیه اعداد را شما پیدا کنید .</P> <P><STRONG>روش حل:<BR></STRONG>ابتدا در تمام خانه های خالی جدول، اعداد را از یک تا نه می نویسیم.<BR>سپس به سراغ یکی از اعدادی که از قبل توسط طراح نوشته شده می رویم و تمام اعداد مشابه آن را که در عرضش (بصورت افقی )قرار گرفته اند را پاک می کنیم و سپس یک خط افقی در بالای آن عدد می کشیم که مشخص باشد.<BR>در این مرحله همانند مرحله قبل عمل می کنیم با این اختلاف که در تمام خانه های عمودی در بالا یا پایین عدد مورد نظر اعداد مشابه را پاک می کنیم وسپس با یک خط عمودی در کنار آن عدد آن را مشخص می نماییم .<BR>اکنون باید اعداد مشابه عدد مورد نظر را در مربع نه خانه ای متناظر، پاک کنیم وعدد را با یک دایره بر دور آن مشخص کنیم.<BR>فقط سه مرحله قبلی را در مورد تمام اعداد از قبل نوشته شده (اعداد چاپی) تکرار کنیم و کشیدن خطهای عمودی افقی و دایره را بر آن عددها نباید فراموش کنیم که این عمل می تواند به شما نشان دهد که کدام یک از قلم افتاده است.<BR>وقتی که تمام اعداد چاپی با هر سه علامت مشخص شد کار ما تا این مرحله تمام شده است.<BR>در این مرحله به دنبال خانه هایی می گردیم که فقط یک عدد در آنها باقی مانده و آن اعداد را پررنگ می کنیم.<BR>ما باید در هر ستون نیز عددی را که فقط یکبار درآن ستون آمده را پیدا کنیم که این عدد یقینا جواب همان خانه است و این عدد را هم پررنگ کنیم.<BR>اکنون در هر مربع نه خانه ای عددی را که فقط یکبار در این نه خانه آمده است را یافته و به عنوان جواب یادداشت می کنیم.<BR><STRONG>سایت هایی برای دانلود بازی:</STRONG><BR>۱٫&nbsp;sudoku of the.com day<BR>2.&nbsp;sudoku hints.com&nbsp;¼br&gt; 3.&nbsp;.com 123 sudoku<BR>¼br&gt; <STRONG>منابع:<BR></STRONG>۱٫&nbsp;ماهنامه بیدار/ تیر ماه ۸۵/ شماره۱۶<BR>۲٫&nbsp;مجله خانواده/ آذر ماه ۸۵/شماره ۳۳۷<BR>۳٫&nbsp;<A href="http://www.parsian.org/"><FONT color=#003399 size=2>www.parsian.org</FONT></A><BR>4.&nbsp;<A href="http://www.freekeyboard.net/"><FONT color=#003399 size=2>www.freekeyboard.net</FONT></A>¼br&gt; 5.&nbsp;<A href="http://www.osyan.net/"><FONT color=#003399 size=2>www.osyan.net</FONT></A></P> text/html 2011-08-23T07:41:50+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون عجایب عدد هفت http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/17 <P>&nbsp;سلام به همه این هاهم عجایب ریاضی عدد7</P> <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.riazilog.com/wp-content/uploads/icons/Journal/20080418/7.gif" align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P> <P>الف) مقدمه:</P> <P>عدد هفت عددی است که شاید مثل همه ی عدد های دیگر در نظر ما عادی جلوه کند اما نگرش ما وقتی متبلور می شود که خواص عدد هفت را بدانیم و ببینیم چه «هفت» هایی در زندگی ما وجود دارند و ما در گیر و دار زندگی ماشینی و با بی تفاوتی از کنار آن ها رد می شویم مثلا شاید جالب باشد که بدانیم، رنگین کمان دارای هفت رنگ است .عجایب جهان، هفت تا هستند.(که به عجایب هفت گانه معروفند ) یا در یونان باستان، اسطوره ای با نام هفت خدای، در ذهن مردم نقش بسته است، ویا شهر عشق، که دراشعار عطار آمده است، هفت شهر می باشد، سوره ی مبارکه حمد، که اوّلین سوره ی قرآن کریم است، هفت آیه دارد. آسمان دارای هفت طبقه است. بهشت وجهنم هر کدام دارای هفت طبقه و درجه هستند و طواف خانه خدا هفت دور است، موسیقی ایران و یونان هفت دستگاه داد، هفت نوع ساز بادی وجود دارد و علاوه بر این هفت نت موسیقی وجود دارد(دو، ر، می، فا، سل، لا، سی) و…</P> <P>ب) تاریخچه:</P> <P>در سال ۱۸۸۹ میلادی کتابی ار یک جهان گرد منتشر شد که، از جمله روش شمردن را در میان قبیله ای از تورس شرح داده است. اینها برای شمردن تنها از دو واژه استفاده می کردند: یک و دو. برای عدد سه می گفتند «دو و یک » برای چهار «دو و دو»، برای پنج «دو و دو یک » و برای شش «دو و دو و دو» ولی برای عددهای بزرگ تر از ۶، هر قدر بود، می گفتند «خیلی ». گرچه این آگاهی مربوط به پایان سده ی نوزدهم است ولی می تواند گواهی بر شیوه ی شمردن در آغاز شکل گیری مفهوم عدد در میان انسان های نخستین باشد. بعد ها که برای عددهای بزرگتر هم نامی در نظر گرفتند به احتمالی برای عدد «هفت» از همان واژه ی قبلی «خیلی» یا «بسیار» استفاده کردند. عدد هفت که سده های متوالی برای آنها نا شناخته بود، اندک اندک به صورت عددی مقدس در آمد. وقتی که مصری ها، بابلی ها و دیگر امت ها توانستند پنج سیاره ی نزدیک تر به خورشید را بشناسند، با اضافه کردن ماه و خورشید،&nbsp;به عدد هفت رسیدند و این بر تقدس عدد ۷ افزود وقتی در قصه های کهن تر، که تا زمان ما هم ادامه پیدا کرده است، صحبت از شهری می شود که هفت برج و هفت بارو داشت، به معنای آن است که این شهر برج و باروهای بسیار داشت. هفت آسمان و هفت دریا و هفت کشور، به معنای آسمان ها و کشور ها و دریاهای بزرگ است نه هفت آسمان و هفت دریا (نه کم و نه زیاد ). هنوز در زبان فارسی اندرز می دهند « هفت بار گز کن یک بار پارچه کن ». این جمله به معنای آن نیست که برای دقت کار و کم کردن اشتباه در اندازه گیری یا هر کار دیگری باید درست ۷ بار آزمایش کرد، نه شش یا هشت بار. در اینجا هم هفت به معنی «بسیار» است. عدد۱۳ هم چنین سرنوشتی دارد….</P> <P>ب) هفت و…</P> <P>نزد بسیاری از اقوام عهد باستان «هفت» عدد ویژه ای بود. در فلسفه و نجوم مصریان و بابلی ها، عدد هفت به عنوان مجموع هر دو زندگی، سه و چهار، جایگاه ویژه ای داشت.(پدر و مادر و فرزند؛ یعنی سه انسان، پایه و اساس زندگی هستند و عدد چهار مجموع چهار جهت آسمان و باد است.)<BR>ایرانیان قدیم در آیین زرتشت، اهورامزدا را مظهر پاکی میدانستند و برای او هفت صفت را بر می شمردند و در مقابل او اهریمن را پدید آورنده ی پلیدیها می دانستند و می گفتند در پیرامون اهورامزدا فرشتگانی هستند که مظاهر صفات حسنه هستند و برای احترام به آن ها که اول هرکدامشان سین بود هنگام سال تحویل سفره می گستراندند و هفت قسم خوراکی که نام هریک با سین شروع می شود: سیر، سرکه، سیب، سماق، سمنو، سنجد، سکه، و سبزی را سر سفره می گذاردند که به سفره ی هفت سین معروف بود.<BR>برای فیلسوف و ریاضیدان یونانی«فیثاغورث» نیز عدد هفت، مفهموم ویژه ی خود را داشت که از مجموع دو عدد سه و چهار تشکیل می شود: مثلث و مربع نزد ریاضیدانان عهد باستان اشکال هندسی کامل محسوب می شدند، از این رو عدد هفت به عنوان مجموع سه و چهار برای آن ها عدد مقدسی بود. علاوه بر این در یونان هر هفت سیاره را خدایی میدانستند : سلن، هیلیوس،آرس،هرمس، زئوس، آفرودیت و کرونوس.<BR>یهودیان قدیم نیز برای عدد هفت معنای ویژه ای قایل بودند. در کتاب اول عهد عتیق (تورات) آمده است که خداوند جهان را در شش روز خلق کرد، در روز هفتم خالق به استراحت پرداخت. موسی در ده فرمان خود از پیروانش می خواهد که این روز آرامش را مقدس بدارند(روز شنبه و روز تعطیل یهودیان). علاوه بر این در آن کتاب مقدس هفت با عنوان عدد تام و کامل نیز استعمال شده است. از آن زمان عدد هفت نزد یهودیان و بعد ها نیز نزد مسیحیان که عهد عتیق را قبول کردند، به عنوان عددی مقدس محسوب می شد.<BR>به این ترتیب بود که از دوران باستان هفتگانه های بیشماری تشکیل شدند: یونانیان باستان همه ساله هفت تن از بهترین هنرپیشگان نقش های سنگین و غمناک و نقش های طنز و کمدی را انتخاب میکردند. آن ها مانند رومی های باستان به هفت هنر احترام میگذاشتند. روم بر روی هفت تپه بنا شده بود. در تعلیمات کلیسای کاتولیک هفت گناه کبیره(غرور، آزمندی، بی عفتی، حسد، افراط، خشم و کاهلی) و هفت پیمان مقدس(غسل تعمید، تسلیم و تصدیق، تقدیس و بلوغ، ازدواج، استغفار و توبه، غسل قبل از مرگ با روغن مقدس، در آمدن به لباس روحانیون مسیحی) وجود دارد. برای پیروان محمد(ص) آخرین مکان عروج، آسمان هفتم محسوب می شود. در بیست و هفتم ژوئن هر سال، روز «هفت انسان خوابیده » مسیحیان یاد آن هفت برادری را که در سال ۲۵۱ بعد از میلاد، برای عقیده و ایمان خود، زنده زنده لای دیوار نهاده شده و شهید شدند، گرامی می دارند؛ مردم عامه می گویند که اگر در این روز باران ببارد، به مدت هفت هفته بعد از آن هوا بد خواهد بود، آن گاه انسان باید هفت وسیله ی مورد نیازش را بسته بندی کند و با چکمه های هفت فرسخی خود به آن دورها سفر کند. صور فلکی خوشه ی پروین یا ثریا به عنوان «هفت ستاره» معروف است، در حالی که حتی با چشم های غیر مسلح میتوان در این صورت فلکی تا یازده ستاره را دید.<BR>عرفای بزرگ عشق و وصال را در هفت مرحله و هفت وادی نشان داده اند و فاصله ی بین هستی و تباهی را پنچ مرحله دانسته اند.<BR>در افسانه ها نیز با هفت سحر آمیز برخورد می کنیم: سوار ریش آبی هفت همسر داشت، سفید برفی با هفت کوتوله پشت هفت کوه زندگی می گرد و افسانه ی اژدهای هفت سر…<BR>علاوه بر این می توان به هقت اقلیم، هفت اورنگ، هفت دفتر شاهنامه، هفت پیکر، هفت هیکل، هفت گناه کبیره، هفت خان رستم، هفت الوان، هفت گنج، هفت رکن نماز،هفت تحلیل و هفت طواف (در اعمال حج)، هفت قبله(مکه، مدینه،نجف،کربلا،کاظمین،سامرا،مشهد) و… اشاره کرد و به این ترتیب بود که تعداد بیشماری هفتگانه در دنیا بوجود آمد و به عدد هفت تقدس خاصی بخشید.</P> <P>منابع:</P> <P>۱) هفت در قلمرو تمدن و فرهنگ بشری/زهره والی-تهران:اساطیر، ۱۳۷۹٫<BR>۲) هفت در قلمرو فرهنگ جهان/موید شریف محلاتی، سال ۱۳۳۷٫<BR>۳) سرگذشت ریاضیات/ پرویز شهریاری_تهران: نشر مهاجر، ۱۳۷۹٫<BR>۴) دهکده ی ریاضی(گاهنامه)/شماره ی اول_مهرماه ۸۱٫</P> text/html 2011-08-19T14:36:40+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون خود کشی ریاضی http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/16 <DIV id=posttitle><A href="http://www.jerry21.blogfa.com/post-12.aspx"><FONT color=#ff33ff></FONT></A>&nbsp;</DIV> <DIV id=postbody><FONT color=#ff33ff>سلام.میدونید</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#ff33ff>در سراسر جهان دانش آموزان با استفاده از ذهن خلاق خود توانسته اند کاری کنند که دبیران خود دست به خود کشی بزنند.لطفا به عکس های زیر توجه کنید تا متوجه این موضوع شوید</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#ff33ff>اینم نمونش</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#ff33ff><IMG alt="" hspace=0 src="http://tabnak.ir/files/fa/news/1388/9/25/44679_895.jpg" align=baseline border=0></FONT></DIV> <DIV><IMG alt="" hspace=0 src="http://tabnak.ir/files/fa/news/1388/9/25/44681_154.jpg" align=baseline border=0></DIV> <DIV><FONT color=#ff33ff>یه وقت از این كارا سر معلمای گلتون نیارینا!!!!!!!!!!!!!!</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#ff33ff>بای</FONT></DIV> text/html 2011-08-15T12:35:43+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون یه چیز باحال http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/15 <DIV id=posttitle><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000066>اینو نگاااااااااااااااااااااااااااااااااا<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/64.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></DIV> <DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000066>نمایش عدد" پی" به صورت مارپیچ شکل – موزه ای در گیسن، آلمان</FONT></DIV> <DIV id=postbody> <P align=center><IMG alt="عدد پی" hspace=0 src="http://asriran.com/content/img/news/81163_340.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>خیلی با حال بود مگه نه </P></DIV> text/html 2011-08-15T12:34:55+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون معمای انیشتین http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/14 <P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp; سلام از امروز تصمیم گرفتم دیگه سوالای اون شكلی نندازم تو وبلاگ&nbsp; اینم یه چیز متفاوت ببینم چیكار میكنین دم انیشتین گرم یه معما طرح كرده از سوالایی كه من میگذارم بدتره .دستشم درد نكنه اپدیت این سری مارو جور كرد</SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=6><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif">خدابیامرزدت<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"></FONT></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">طراح این معما آلبرت انیشتین بوده و به گفتهً خودش</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">فقط &nbsp;%2 از مردم دنیا می توانند این معما را حل کنند .به نظرتون شما عضو اون 2درصد هستید یانه؟خودتون رو امتحان كنید</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>اینم سوال یا بهتره بگیم معما ببینم جلو انیشتین میتونین ابرو ریزی نكنین<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></FONT></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG style="WIDTH: 440px; HEIGHT: 149px" height=216 alt="" hspace=0 src="http://www.ssqq.com/archive/images/einstein%20five%20houses.jpg" width=552 align=baseline border=0></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>(1)</FONT> <SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در&nbsp;خیابانی 5 خانه در 5 رنگ متفاوت وجود دارد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><FONT size=2>&nbsp;(2) </FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در هر یک</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.</SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><FONT size=2>&nbsp;(3) </FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">این 5 </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند ، سیگار متفاوت می کشند ، و حیوان خانگی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">متفاوت نگهداری می کنند.</SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سوال : <STRONG>کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می</STRONG></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG> </STRONG></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>دارد؟</STRONG></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN></P> <P class=" " dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2><STRONG>راهنمایی:</STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>۱) مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.<BR>۲) مرد سوئدی، یک سگ دارد.<BR>۳) مرد دانمارکی چای می نوشد.<BR>۴) خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.<BR>۵) صاحبخانه خانه سبز، قهوه می نوشد.<BR>۶) شخصی که سیگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد.<BR>۷) صاحب خانه زرد، سیگار Dunhill می کشد.<BR>۸) مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر می نوشد.<BR>۹) مرد نروژی، در اولین خانه زندگی می کند.<BR>۱۰) مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.<BR>۱۱) مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند.<BR>۱۲) مردی که سیگار Blue Master می کشد، آبجو می نوشد. <BR>۱۳) مرد آلمانی سیگار Prince می کشد.<BR>۱۴) مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.<BR>۱۵) مردی که سیگار Blends می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.</FONT></SPAN></P> <P class=" " dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=" " dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>تموم شد دلم میخواد جلو انیشتین رو سفیدم كنین ها</FONT></SPAN></P> <P class=" " dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>بای نظرم بدین <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/27.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"></FONT></SPAN></P></SPAN></SPAN> text/html 2011-08-14T18:12:28+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com Sahar اگه تونستین اینو حل كنید!!!هاهاها!!! http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/12 <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>سه نفر تصمیم گرفتند که دسته گلی برای دوست خود هدیه ببرند.آن ها به یک گل فروشی رفتند و</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>&nbsp;هر یک با پیش پرداخت 10000 هزار تومان دسته گلی به مبلغ30000 هزار تومان سفارش دادند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>&nbsp;گل فروش پس از تهیه ی آن به شاگردش گفت تا دسته گل را به همراه پنج هزار تومان به خانه ی</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>&nbsp;آن ها ببرد و بگوید که گل ها 5 هزار تومان ارزان تر از پیش پرداخت آنها تمام شده است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>سه دوست پس از دریافت پول و گل ها هر کدام هزار تومان از 5 هزار تومان برگشتی را برداشتند و</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>&nbsp;2 هزار تومان بقیه را به شاگرد گل فروش </FONT><A title="انعام " href="http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%85-.html"><FONT size=2>انعام </FONT></A><FONT size=2>دادند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>در این بین یکی از ان ها گفت: پس سهم هر کدام از ما بابت پرداخت پول گل 9 هزار تومان شد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>&nbsp;دیگری گفت پس نفری 27000 تومان پول گل داده ایم و دو هزار تومان هم به شاگرد </FONT><A title="انعام " href="http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%85-.html"><FONT size=2>انعام </FONT></A><FONT size=2>دادیم که</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>&nbsp;جمعا می شود : 3×9000+2000=29000 در صورتی که ما 30 هزار تومان پول داشتیم پس هزار</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2>&nbsp;تومان کجاست؟<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/86.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></FONT></P> text/html 2011-08-12T19:29:17+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com Sahar sahar http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/11 <P style="DIRECTION: ltr" align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>1x 8 + 1 = 9<BR>12 x 8 + 2 = 98<BR>123 x 8 + 3 = 987<BR>1234 x 8 + 4 = 9876<BR>12345 x 8 + 5 = 98765<BR>123456 x 8 + 6 = 987654<BR>1234567 x 8 + 7 = 9876543<BR>12345678 x 8 + 8 = 98765432<BR>123456789 x 8 + 9 = 987654321</FONT></P> <P style="DIRECTION: ltr" align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<BR>1x 9 + 2 = 11<BR>12 x 9 + 3 = 111<BR>123 x 9 + 4 = 1111<BR>1234 x 9 + 5 = 11111<BR>12345 x 9 + 6 = 111111<BR>123456 x 9 + 7 = 1111111<BR>1234567 x 9 + 8 = 11111111<BR>12345678 x 9 + 9 = 111111111<BR>123456789 x 9 +10= 1111111111</FONT></P> <P style="DIRECTION: ltr" align=center><BR><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>9x 9 + 7 = 88<BR>98 x 9 + 6 = 888<BR>987 x 9 + 5 = 8888<BR>9876 x 9 + 4 = 88888<BR>98765 x 9 + 3 = 888888<BR>987654 x 9 + 2 = 8888888<BR>9876543 x 9 + 1 = 88888888<BR></FONT><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>98765432 x 9 + 0 = 888888888</FONT></P> <P style="DIRECTION: ltr" align=center><FONT size=2>چه جالب!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></FONT></P> text/html 2011-08-04T07:01:36+01:00 lifemeansmath.mihanblog.com ایسودا جون بیا و حلش كن به خدا این یكی اسونه http://lifemeansmath.mihanblog.com/post/10 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">سلام بازم كه نظر ندادین بد جنسا این كه نمیتونین سوالا رو حل كنین دلیل نمیشه نظر هم ندین <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بی خیال حسش نیست الان دعواتون كنم بهتره بریم سر سوال بعدی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">قطر های دو دایره به صورت 12</SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA">cm</SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">و16</SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA">cm</SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">است.اگر طول خط المركزین این دایره ها 15 سانتیمتر تعداد مماس مشترك ان ها چند است؟<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ببینم با این چه میكنید<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بای <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>